top of page
polski
English
polski
cyfrowe modelowanie bryły
English
digital solid modeling
tworzenie trójwymiarowego cyfrowego (numerycznego) modelu obiektu w celu przedstawienia jego położenia, kształtu i struktury.

bottom of page