top of page
polski
English
polski
cyfrowe modelowanie powierzchni
English
digital surface modeling
tworzenie cyfrowego (numerycznego) modelu powierzchni obiektu.

Przykład modelowania przekrojami.
bottom of page