top of page
polski
English
polski
dane rastrowe
English
raster data
dane przestrzenne odniesione do rastra (patrz: raster).

bottom of page