top of page
polski
English
polski
dane wektorowe
English
vector data
dane przestrzenne w postaci współrzędnych służących do opisu właściwości geometrycznych obiektów przestrzennych.

bottom of page