top of page
polski
English
polski
DGPS
English
Differential GPS

technika GPS (patrz: GPS) umożliwiająca podwyższenie dokładności wyznaczania pozycji w danym obszarze przez uwzględnianie poprawek określanych i transmitowanych na podstawie obserwacji dokonywanych przez stację referencyjną funkcjonującą w tym obszarze.

bottom of page