top of page
polski
English
polski
diagram ERD
English
Entity Relationship Diagram
graficzne przedstawienie modelu encji-relacji (patrz: model encji-relacji).

bottom of page