top of page
polski
English
polski
dynamiczna segmentacja
English
dynamic segmentation
sposób modelowania sieci, w którym podział elementu liniowego sieci na odcinki nie jest zależny od jego atrybutów. Na ogół niezależność ta uzyskiwana jest przez traktowanie atrybutów jako oddzielnych obiektów o położeniu podanym w liniowym systemie odniesienia.

bottom of page