top of page
polski
English
polski
działka ewidencji gruntów w polsce
English
cadastral parcel in poland
oznaczony, określony granicami, spójny i jednorodny pod względem prawnym obszar ziemi (patrz: ziemia), który jest przedmiotem rejestracji i aktualizacji w polskiej ewidencji gruntów i budynków (patrz: ewidencja gruntów i budynków w Polsce).

Działka ewidencji gruntów jest najmniejszym elementem hierarchicznego podziału terytorium kraju obowiązującego w ewidencji gruntów.

Jednostkami większymi są: obręb (patrz: obręb) i jednostka ewidencyjna (patrz: jednostka ewidencyjna).

bottom of page