top of page
polski
English
polski
efekt stereoskopowy
English
stereoscopic effect

wrażenie widzenia trójwymiarowego zwłaszcza uzyskiwane w wyniku obserwacji dwóch obrazów dwuwymiarowych tego samego fragmentu przestrzeni, np. pary zdjęć tworzących stereogram (patrz: stereogram).

bottom of page