top of page
polski
English
polski
fotogrametria cyfrowa
English
digital photogrammetry
dział fotogrametrii (patrz: fotogrametria), w którym stosuje się komputerowe przetwarzanie obrazów (patrz: przetwarzanie obrazów) fotogrametrycznych uzyskiwanych przez skanowanie zdjęć fotogrametrycznych lub bezpośrednio za pomocą cyfrowych kamer fotogrametrycznych.

bottom of page