top of page
polski
English
polski
fotogrametria satelitarna
English
satellite photogrammetry
dział fotogrametrii (patrz: fotogrametria) dotyczący wykonania obrazów fotogrametrycznych z pokładu satelity oraz opracowania tych obrazów.

bottom of page