top of page
polski
English
polski
geoinformacja
English
geoinformation


1) informacja (patrz: informacja) uzyskiwana na drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (patrz: dane geoprzestrzenne),
2) synonim i często używany skrót informacji geograficznej (patrz: informacja geograficzna), stosowany również dla podkreślenia interdyscyplinarnego charakteru tego terminu nie ograniczającego się do geografii jako nauki.

bottom of page