top of page
polski
English
polski
gleboznawcza klasyfikacja gruntów
English
soil-based land classification
podział gruntów na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, która jest ustalana na podstawie cech genetycznych gleb.

bottom of page