top of page
polski
English
polski
harmonizacja baz danych przestrzennych
English
spatial databases harmonization
1) harmonizacja danych przestrzennych (patrz: harmonizacja danych przestrzennych) w powiązaniu z harmonizacją zarządzania tymi bazami; 2) doprowadzenie do interoperacyjności (patrz: interoperacyjność) w zakresie baz danych przestrzennych.

bottom of page