top of page
polski
English
polski
heurystyka
English
heuristics
metoda rozwiązywania problemów, której istotą jest wnioskowanie na postawie zgromadzonej wiedzy, z uwzględnieniem dokonywanych prób i popełnianych błędów; w przeciwieństwie do algorytmu nie zawsze prowadzi do właściwego rozwiązania.

bottom of page