top of page
polski
English
polski
histogram
English
histogram
graficzne przedstawienie szeregu rozdzielczego (patrz: szereg rozdzielczy), najczęściej w postaci wykresu słupkowego (patrz: wykres słupkowy).

Przykład histogramu w zastosowaniu do interpretacji danych teledetekcyjnych
bottom of page