top of page
polski
English
polski
identyfikator
English
identifier
według norm grupy ISO 19100:
1. Oznakowanie, które w sposób niepowtarzalny identyfikuje jakąś jednostkę (element, byt) lub grupę jednostek.
2. Niezależna od języka sekwencja znaków mogąca w sposób niepowtarzalny i trwały identyfikować (jednoznacznie określać) to, co jest z tym identyfikatorem związane.
Identyfikator pozwala na określenie tożsamości tego, czego dotyczy.

bottom of page