top of page
polski
English
polski
interoperacyjne dane przestrzenne
English
interoperable spatial data

dane przestrzenne zgodne ze specyfikacjami zharmonizowanych produktów danych przestrzennych.

bottom of page