top of page
polski
English
polski
interpolacja biliniowa
English
bilinear interpolation
interpolacja wartości funkcji dwóch zmiennych przez interpolację liniową względem każdej z tych zmiennych oddzielnie.

Interpolacja biliniowa stosowana jest często do przepróbkowania (patrz: przepróbkowanie) oraz obliczania wysokości w numerycznym modelu rzeźby terenu (patrz: numeryczny model rzeźby terenu) o postaci gridu.

Przykład interpolacji biliniowej wysokości Z w kwadracie A, B, C, D. Wysokość w punkcie P jest ogólną średnią arytmetyczną wysokości w wierzchołkach kwadratu przy wagach, które są polami pokazanych na rysunku prostokątów
bottom of page