top of page
polski
English
polski
kataster gospodarki wodnej
English
water management cadastre
system służący do ewidencjonowania i bilansowania zasobów wód śródlądowych, powierzchniowych i podziemnych, rejestrowania podstawowych danych dotyczących wód oraz charakterystyk urządzeń wodnych pod względem technicznym.

W Polsce z katastrem gospodarki wodnej związane są księgi wodne, które służą do wpisu:
a) pozwoleń wodno-prawnych na korzystanie z wód oraz
b) spółek wodnych i ich związków.

bottom of page