top of page
polski
English
polski
klasa aktywna
English
active class
w języku UML – klasa, której egzemplarzami (patrz: egzemplarz) (wystąpieniami) są aktywne obiekty (patrz: aktywny obiekt).

bottom of page