top of page
polski
English
polski
kompleks geometryczny
English
geometric complex
w specyfikacjach OGC i w normach grupy ISO 19100 – zbiór (patrz: zbiór) rozłącznych geometrycznych elementów prostych (patrz: geometryczny element prosty) (elementów których wnętrza są rozłączne) spełniający warunek, że granica (patrz: granica) każdego geometrycznego elementu prostego może być reprezentowana przez sumę (jako operację na zbiorach) innych geometrycznych elementów prostych o niższej wymiarowości i należących do tego samego zbioru.
Rozłączność elementów w tym przypadku oznacza, że żaden punkt (patrz: punkt) (żadne położenie bezpośrednie (patrz: położenie określone bezpośrednio)) nie leży wewnątrz więcej niż jednego geometrycznego elementu prostego, czyli elementy te nie mają wspólnych punktów. Elementy proste w kompleksie geometrycznym mogą mieć jedynie wspólne granice. Kompleks geometryczny jest zbiorem domkniętym w znaczeniu operacji wyznaczania granicy (boundary operation). Oznacza to, że każdemu elementowi w kompleksie geometrycznym odpowiada kolekcja (patrz: kolekcja) (która też jest kompleksem geometrycznym) geometrycznych elementów prostych stanowiących granicę tego elementu. Ponieważ granica punktu (jako jedynego 0-wymiarowego geometrycznego elementu prostego) jest zbiorem pustym, w przypadku bryły (patrz: bryła) (jako geometrycznego elementu prostego o największej wymiarowości – 3D) ciąg rekursywnych operacji wyznaczania granicy kończy się najwyżej po trzech krokach. To dotyczy także geometrycznych elementów cyklicznych (patrz: geometryczny element cykliczny).

Synonim: złożony element geometryczny
Zobacz także: kompleks topologiczny (patrz: kompleks topologiczny)

bottom of page