top of page
polski
English
polski
mapy w internecie
English
maps in the internet
zasoby danych przestrzennych udostępniane w intemecie, głównie przez WWW, w postaci map o ustalonym kształcie lub generowanych przy uwzględnieniu wymagań użytkownika, których zakres i forma uzależniane są od funkcji i danych systemu produkującego mapy.

Służące do tego celu oprogramowanie jest bardzo zróżnicowane, m.in. pod względem szybkości działania, dostępnych funkcji i sposobu ich realizacji, powiązania z bazą danych, standardów i kosztów.

Przykładem powszechności stosowania tej formy przekazu może być strona mapquest.com, której serwer w roku 2001 generował dziennie ok. 20 milionów prostych map, głównie miejskich i drogowych.

bottom of page