top of page
polski
English
polski
metamodel
English
metamodel
w informatyce oraz w innych dziedzinach, jest modelem modelu; metamodel określa własności modelu (patrz: model) stosowanego do przedstawiania przestrzeni rozważań i stanowi abstrakcję wyższego rzędu. Metamodel obejmuje sformalizowany opis zasad tworzenia modeli określonego rodzaju i zawiera specyfikację przyjmowanej notacji.
Podobnie jak ontologie (patrz: ontologia), metamodele dotyczą relacji między pojęciami.

bottom of page