top of page
polski
English
polski
odchylenie standardowe
English
standard deviation
jedna z miar rozrzutu (patrz: rozrzut) w rozkładzie zmiennej losowej, którą może być wynik pomiaru; odchylenie standardowe jest dodatnim pierwiastkiem z wariancji (patrz: wariancja) w populacji.

bottom of page