top of page
polski
English
polski
ortofotomapa
English
orthophotomap
mapa obrazowa utworzona z pojedynczych obrazów poddanych procesowi ortorektyfikacji (patrz: ortorektyfikacja) oraz przedstawiona w nawiązaniu do układu współrzędnych przyjętego odwzorowania kartograficznego.

bottom of page