top of page
polski
English
polski
osoba trzecia
English
third party
osoba fizyczna lub prawna nie będąca organem publicznym.

bottom of page