top of page
polski
English
polski
pakiet programowy
English
software package
kompletny zbiór programów dotyczący zastosowań określonego rodzaju.

bottom of page