top of page
polski
English
polski
perspektywa procesowa
English
process view
w języku UML –perspektywa (patrz: perspektywa) modelu dostosowana do potrzeb analizy współbieżności i synchronizacji składników systemu i uwzględniająca wątki i procesy przebiegające w tym systemie.

bottom of page