top of page
polski
English
polski
położenie określone bezpośrednio
English
direct position
w specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100 – położenie (patrz: położenie) określone przy pomocy pojedynczego zbioru współrzędnych (patrz: współrzędne) zgodnego z określonym systemem odniesień przestrzennych (patrz: system odniesień przestrzennych).
Liczba współrzędnych tego zbioru zależy od wymiarowości przestrzennej układu, na przykład dla 3D są to trzy współrzędne x, y i z.

Synonim: położenie bezpośrednie

bottom of page