top of page
polski
English
polski
powierzchnia odniesienia
English
reference surface
powierzchnia, do której odnoszone są dane przestrzenne, na którą redukowane są pomiary i na której wykonywane są obliczenia.

bottom of page