top of page
polski
English
polski
prawa rzeczowe
English
property rights
prawa podmiotowe, tj. prawa osoby fizycznej lub prawnej, dotyczące rzeczy, m.in. nieruchomości (patrz: nieruchomość), podlegają ochronie prawnej w razie ich naruszenia przez kogokolwiek.

Do praw rzeczowych na nieruchomości (land tenure) należy prawo własności, które jest prawem podstawowym, zwanym również bezwzględnym, poza tym istnieją prawa zwane ograniczonymi lub względnymi, np. w Polsce należą do nich: użytkowanie wieczyste, niewiele różniące się od własności, użytkowanie, służebność (patrz: służebność), dzierżawa, najem, użyczenie i hipoteka (patrz: hipoteka).

bottom of page