top of page
polski
English
polski
precyzja
English
precision


1) według norm ISO 19100, miara powtarzalności zbioru pomiarów,
2) zdolność dokładnego przedstawienia (zapisu), dotycząca zwłaszcza liczb i wyrażająca się liczbą cyfr znaczących w zapisie liczby.

bottom of page