top of page
polski
English
polski
raster
English
raster


1) uporządkowany zbiór komórek (patrz: komórka), które pokrywają część powierzchni, np. rastrem jest sieć kwadratów pokrywających część płaszczyzny i utworzonych przez dwie rodziny linii równoległych, równoodległych i wzajemnie prostopadłych; punkty przecięć tych linii tworzą węzły rastra, a zbiór tych węzłów nazywany jest gridem;
2) struktura danych stanowiąca dwuwymiarową tablicę.

bottom of page