top of page
polski
English
polski
REGON
English
REGON
rejestr podmiotów gospodarki narodowej w Polsce, który obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, z uwzględnieniem indywidualnych gospodarstw rolnych.

Rejestr ten prowadzony jest przez Główny Urząd Statystyczny.

bottom of page