top of page
polski
English
polski
schemat
English
schema

1) kompletny opis struktury bazy danych (patrz: baza danych); zależnie od poziomu rozważań schemat może być zewnętrzny i wewnętrzny, pojęciowy, logiczny i fizyczny;
2) sformalizowany opis modelu danych.

bottom of page