top of page
polski
English
polski
sdts
English
spatial data transfer standard
standard transferu danych przestrzennych w Stanach Zjednoczonych, opracowywany, testowany, opiniowany i ulepszany przez 10 lat; w roku 1992 przyjęty jako federalny standard przetwarzania informacji (FIPS), a od roku 1994 zatwierdzony jako standard obowiązujący agencje federalne.

Standard ten obejmuje:
a) podstawowe definicje łącznie z pojęciowym modelem danych,
b) opis struktury transferowanego zbioru,
c) wymagania dotyczące opisu jakości danych,
d) definicje obiektów przestrzennych.

Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie standardu jest Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (US Geological Survey).

bottom of page