top of page
polski
English
polski
segment krzywej
English
curve segment
według norm ISO 19100, 1-wymiarowy obiekt geometryczny służący do reprezentowania ciągłego fragmentu krzywej, wykorzystujący homogeniczną interpolację i metody definicji.

bottom of page