top of page
polski
English
polski
sieć
English
network
w geomatyce i geoinformatyce, struktura modelowana za pomocą węzłów (patrz: węzeł), reprezentujących obiekty w tej strukturze oraz krawędzi (patrz: krawędź), z których każda łączy ze sobą dwa obiekty, początkowy i końcowy, wyrażając pewną relację między nimi.

W sieciach znajduje zastosowanie system odniesień liniowych (patrz: system odniesień liniowych), a przyporządkowanie krawędziom atrybutów dokonywane przez segmentację dynamiczną (patrz: dynamiczna segmentacja), lub statyczną (patrz: statyczna segmentacja).

W INSPIRE, zbiór elementów sieci (patrz: element sieci). Przykładami są sieci drogowe, kolejowe, hydrograficzne, energetyczne, telefoniczne i geodezyjne.

W teorii grafów siecią nazywa się graf skierowany, czyli digraf, w którym każda krawędź jest skierowana przez określenie punktu początkowego i końcowego oraz ma przyporządkowaną sobie wagę.

W informatyce siecią komputerową nazywa się grupę komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub wspólnego użytkowania różnych zasobów (urządzeń, oprogramowania, baz danych), a także przesyłania informacji, w tym korespondencji. Szczególnymi rodzajami sieci komputerowych są:
- sieć lokalna (Local Area Network, LAN),
- sieć rozległa (Wide Area Network, WAN),
- sieć bezprzewodowa (Wireless Local Area Network, WLAN),
- Internet, w tym World Wide Web (WWW, sieć Web),
- Intranet i Ekstranet.

bottom of page