top of page
polski
English
polski
sieci transportowe
English
transport networks
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, sieci transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego wraz z powiązaną z nimi infrastrukturą, obejmujące również połączenia pomiędzy różnymi sieciami, łącznie z transeuropejską siecią transportową w rozumieniu decyzji nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz. Urz. WE L z 9.9.1996, str. 1) wraz z jej przyszłymi zmianami.

bottom of page