polski
English
polski
struktura katastru w polsce
English
structure of the polish cadastre
struktura ta wynika z podziału kompetencji między resortami oraz między organami samorządu terytorialnego różnych szczebli.

Dąży się do funkcjonalnego powiązania trzech systemów jako części składowych katastru w Polsce:
1) katastru nieruchomości, powstającego na podstawie istniejącej ewidencji gruntów,
2) modernizowanych ksiąg wieczystych,
3) katastru fiskalnego, tworzonego z uwzględnieniem istniejących rejestrów podatkowych.

Wyrazem tych dążeń jest rządowy program rozwoju zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (patrz: zintegrowany system informacji o nieruchomościach).
Czerwiec 2004