top of page
polski
English
polski
system Torrensa
English
Torrens system
system rejestracji tytułów (patrz: rejestracja tytułów) własności wprowadzony w Południowej Australii w roku 1858 zgodnie z propozycją, której autorem był sir Robert Torrens.

Jego koncepcja miała duży wpływ na rozwój systemów rejestracji gruntów, zwłaszcza w ówczesnych koloniach brytyjskich.

bottom of page