top of page
polski
English
polski
systemu cykl życia
English
system life cycle
ciąg faz, przez które system przechodzi, poczynając od fazy projektowej a kończąc na wycofaniu go z użycia.

bottom of page