top of page
polski
English
polski
szereg rozdzielczy
English
frequency distribution
dla zmiennej losowej nieciągłej, zestawienie podające dla każdej wartości zmiennej liczebność wystąpienia tej wartości w zbiorze obserwacji; dla zmiennej losowej ciągłej, zestawienie podające dla każdej klasy (ustalonego przedziału) wartości zmiennej liczebność wystąpienia wartości w zbiorze obserwacji.

bottom of page