top of page
polski
English
polski
ukierunkowany na przypadki użycia
English
use case-driven
w języku UML – metodyka opracowywania modeli pojęciowych (patrz: model pojęciowy) dotyczących systemów informatycznych, w której przypadki użycia opisujące współdziałanie systemu z człowiekiem są zagadnieniem pierwszoplanowym.

Patrz także: przypadek użycia (patrz: przypadek użycia) (jako klasa), egzemplarz przypadku użycia (patrz: egzemplarz przypadku użycia), scenariusz przypadku użycia (patrz: scenariusz przypadku użycia), perspektywa przypadków użycia (patrz: perspektywa przypadków użycia), model przypadków użycia (patrz: model przypadków użycia), studium przypadku użycia (patrz: studium przypadku użycia) i diagram przypadków użycia (patrz: diagram przypadków użycia)

bottom of page