top of page
polski
English
polski
uzgadnianie usytuowania sieci uzbrojenia terenu
English
spatial coordination of utility infrastructure
zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z 2001 roku procedura uzgadniania dotyczy projektów sieci uzbrojenia terenu i obejmuje badanie projektowanej lokalizacji tych sieci oraz ich fragmentów, które ma na celu zapobieganie kolizjom z innymi sieciami oraz negatywnym oddziaływaniom na otoczenie.

Uzgodnienia mają charakter opinii wydawanych przez zespół uzgadniania dokumentacji projektowej powoływany prze starostę.

Po zrealizowaniu projektu, ale przed zasypaniem przewodów przeprowadza się geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne, których wyniki aktualizują geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu (patrz: geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu).

bottom of page