top of page
polski
English
polski
wartość oczekiwana
English
expectation


1) dla dyskretnej zmiennej losowej (patrz: zmienna losowa) jest to suma wszystkich iloczynów: wartość zmiennej mnożona przez prawdopodobieństwo wystąpienia tej wartości;
2) dla zmiennej losowej ciągłej suma zastępowana jest przez całkę, w której występuje iloczyn zmiennej oraz jej funkcji gęstości.

bottom of page