top of page
polski
English
polski
współrzędne geograficzne astronomiczne
English
astronomic coordinates
para współrzędnych sferycznych zwanych szerokością i długością geograficzną astronomiczną (lub krócej szerokością i długością astronomiczną), odniesiona do układu współrzędnych zdefiniowanego przez oś obrotu Ziemi, płaszczyznę równika ziemskiego oraz umownie przyjętą płaszczyznę południka zerowego (patrz: południk zerowy).

Szerokość astronomiczna (fi) punktu P jest kątem, jaki tworzy kierunek linii pionowej w tym punkcie z płaszczyzną równika, liczonym dodatnio od równika na północ.

Długość astronomiczna (lambda) punktu P jest kątem dwuściennym mierzonym od płaszczyzny południka zerowego do płaszczyzny południka przechodzącego przez ten punkt, liczonym dodatnio w kierunku na wschód.

JG

2004

bottom of page