top of page
polski
English
polski
wycena nieruchomości
English
valuation
szacowanie wartości nieruchomości dokonywane za pomocą metod i technik, które wynikają z trzech podstawowych podejść do procesu wyceny: porównawczego, dochodowego i kosztowego.

W podejściu porównawczym wartość nieruchomości określa się na podstawie cen, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, wprowadzając odpowiednie poprawki ze względu na różnice cech nieruchomości oraz zmianę poziomu cen wskutek upływu czasu.

W podejściu dochodowym wartość nieruchomości szacowana jest na podstawie spodziewanego dochodu, jaki nabywca mógłby uzyskiwać z tej nieruchomości.

Podejście kosztowe nie dotyczy gruntowego składnika nieruchomości; wartość budynków, lokali, budowli i uzbrojenia terenu określa się przyjmując założenie, że wartość tego rodzaju składników nieruchomości odpowiada kosztom ich odtworzenia pomniejszonym o wartość zużycia.

Wyboru właściwej metody wyceny nieruchomości, zależnie od jej rodzaju, dostępnych danych oraz celu wyceny, dokonuje rzeczoznawca majątkowy.

bottom of page