top of page
polski
English
polski
zgodność logiczna danych przestrzennych
English
spatial data logical consistency
właściwość danych przestrzennych dotycząca ich jakość (patrz: jakość), wyraża stopień zgodności z logicznymi regułami struktury danych, atrybutami i relacjami.
Rozpatrywana jest zgodność ze schematem pojęciowym, dziedzinami wartości i formatem zapisu oraz zgodność pod względem topologicznym.

bottom of page